Ochrana osobních údajů

GDPR ~ Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů zákazníka

 

Jsme rádi, že jste se rozhodli přihlásit do našeho tanečního kurzu nebo na soukromou taneční lekci nebo využít jiné služby či zboží, které poskytujeme v našem tanečním a pohybovém studiu La Tropical. Seznamte se, prosím, s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů společností La Tropical s.r.o.

 

Společnost La Tropical s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost La Tropical s.r.o.

se sídlem Sojkovská 735/1, Dejvice, 160 00 Praha 6

kontaktní adresa: Petrská 1551/23, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 07739001

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
v oddílu C, vložce 306708

telefon:  +420 702 123 128

email: info@latropical.cz

 

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: gdpr@latropical.cz.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost La Tropical s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí budou poskytnuty, tedy v rozsahu:

  • Identifikační údaje: jméno, příjmení, firma (pokud je tvořena jménem a příjmením), datum narození, IČ, DIČ (v případě, že jsou spojeny s fyzickou osobou)
  • Kontaktní údaje: email, adresa bydliště a kontaktní adresa, telefonní číslo, kontaktní údaje rodiče
  • číslo bankovního účtu
  • IP adresa

Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i Vaše případné fotografie a video záznamy pořízené v prostorách tanečního studia.

 


 

Účel a doba zpracování osobních údajů

Společnost La Tropical s.r.o. zpracovává výše uvedené osobní údaje za těmito účely:

1) Zajistit řádné uzavření a následné plnění smluvního závazku, jehož předmětem jsou služby nebo zboží nabízené společností La Tropical s.r.o. ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 3 let od skončení poskytování příslušné služby nebo dodání zboží. Poskytnutí těchto osobních údajů je nutnou podmínkou pro uzavření smlouvy.

2) Ze smluvního závazku dále společnosti La Tropical s.r.o.  vyplývají zákonné povinnosti, a proto musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. c) Nařízení. Jedná se zejména o povinnosti účetní, daňové (například dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, nebo dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod. Tyto osobní údaje budou zpracovány vždy po zákonem stanovenou dobu.

3) Společnost La Tropical s.r.o. zpracovává osobní údaje také z důvodu oprávněného zájmu správce ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení, kdy:

• oprávněným zájmem shledáváme právo na účinnou obhajobu v případě sporu. Údaje jsou zpracovávány po dobu 3 let od skončení poskytování služby nebo dodání zboží dle smlouvy a doba uchovávání se prodlužuje o dobu, po kterou je spor veden;

• z důvodu oprávněného zájmu správce, a to konkrétně z důvodu ochrany majetku správce a klientů tanečního studia, provádí správce zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému. Kamerový systém je nastaven tak, aby co nejméně zasahoval do Vašeho soukromí. Kamery snímají prostor recepce a tanečního sálu (zde je kamera nastavena tak, aby snímala především prostor, který je určen k ukládání věcí klientů studia - dámské kabelky a další věci, které není možno z bezpečnostních důvodů ponechat ve skříňce v šatně). O umístění konkrétní kamery a monitorovaném prostoru budete vždy informováni příslušným oznámením (informační cedulí).  Záznam z kamerového systému bude uchováván po dobu 5 dnů;

• zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze také považovat
za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost La Tropical s.r.o. má tedy možnost zasílat Vám, i bez Vašeho souhlasu, nabídky obdobného zboží
a služeb, které jste u nás zakoupili, a to na email, který jste nám poskytli. Zasílání těchto nabídek můžete kdykoli odmítnout. Každý zákazník má při zaslání každé jednotlivé nabídky možnost zdarma odmítnout zasílání těchto nabídek na poskytnutý email, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Společnost La Tropical s.r.o. svým klientům zasílá informace o souvisejících obdobných službách a zboží zejména
po dobu poskytování služby a následně nejdéle po dobu 3 let od skončení poskytování služby nebo doručení zboží;

• z důvodu oprávněného zájmu správce bude společnost La Tropical s.r.o. také zpracovávat Váš emailový kontakt, pokud se rozhodnete nás kontaktovat prostřednictvím  odkazu „Napište nám“ na našich webových stránkách. Společnost La Tropical s.r.o. bude  v tomto případě zpracovávat Váš email po dobu nezbytnou pro vyřízení Vašeho dotazu či vzkazu nejdéle však po dobu 1 roku ode dne, kdy byl tento dotaz či vzkaz společnosti La Tropical s.r.o. doručen.

4) Newsletter společnosti La Tropical s.r.o. Nad rámec uvedených účelů a titulů zákonnosti zpracování umožňuje společnost La Tropical s.r.o. odběr newsletterů také osobám, které dosud nebyly klienty společnosti La Tropical s.r.o. Tedy mimo titul oprávněného zájmu
v rámci poskytování služeb. V takovém případě se jedná o zpracování osobních údajů
na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. a) Nařízení. V této souvislosti je zpracováván pouze email, který je subjektem dobrovolně poskytnut elektronickou formou prostřednictvím webových stránek. Tyto osobní údaje nejsou předávány žádné třetí osobě a jsou využity pouze k zasílání newsletterů o službách a zboží společnosti La Tropical s.r.o. Tento souhlas je možno kdykoli odvolat emailem zaslaným na info@latropical.cz. Společnost La Tropical s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání newsletteru po dobu 3 let od udělení souhlasu.

5) Fotografie a videa zachycující Vaši osobu z tanečních lekcí a akcí pořádaných společností La Tropical s.r.o. Pokud budete souhlasit s pořízením těchto fotografií a/ nebo videí Vaší osoby a jejich použitím společností La Tropical s.r.o. pro marketingové účely - v takovém případě se jedná o zpracování osobních údajů na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. a) Nařízení. Tento souhlas je možno kdykoli odvolat emailem zaslaným na info@latropical.cz. Společnost La Tropical s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 3 let od udělení souhlasu.

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Lze pro jednoduchost shrnout, že zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1. Nařízení, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy,
pro splnění zákonné povinnosti, pro ochranu oprávněných zájmů nebo zpracování probíhá na základě uděleného souhlasu. Jednotlivé tituly zpracování jsou podrobněji popsány
ve výše uvedeném odstavci.

 

Předávání osobních údajů třetím osobám

1. Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například finančním úřadům, soudům, orgánům činným v trestním řízení.

 

2. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou třetích osob, pomocí kterých zajišťujeme poskytování služeb a zboží tanečního studia, které si u nás zakoupíte, jako jsou lektoři tanečních kurzů a soukromých tanečních lekcí, právní kancelář, účetní kancelář, IT specialisté. Předání osobních údajů bude vždy v souladu se zásadou minimalizace a pouze za konkrétním vyjádřeným účelem.

 

3. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám za účelem nabízení služeb a zboží třetích osob.

 

4. Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

 

Původ osobních údajů

1. Společnost La Tropical s.r.o. získává osobní údaje přímo od subjektu údajů, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z osobně uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, profesních registrů apod. Takový případ však nastává výjimečně (zejména při opravě poskytnutých údajů, plnění zákonných povinností, spolupráci s orgány veřejné správy či jiných činnostech v rámci oprávněných zájmů).

 

2. Může nastat situace, kdy společnost La Tropical s.r.o. získá osobní údaje od osoby odlišné od subjektu údajů v souvislosti s podáním partnerské přihlášky za dvojici.
V takovém případě:

- již v rámci přihlášky osobu vyplňující přihlášku poučujeme o tom, aby byly zadány osobní údaje všech subjektů s jejich součinností či alespoň s jejich vědomím a souhlasem;

- následně zasíláme emailem všem subjektům informaci o zadání osobních údajů do našeho systému za účelem uzavření smlouvy a plnění služby. K tomu přikládáme znění tohoto dokumentu "Zpracování osobních údajů zákazníka" a naše Všeobecné obchodní podmínky za účelem řádného informování;

- současně v rámci emailu s informacemi dáváme možnost jednoduchou formou vyslovit nesouhlas se zpracováním osobních údajů a zamezení takovému zpracování.

 

3. Snažíme se předejít neoprávněnému užití osobních údajů a jednáme vždy transparentně.

 

Související informace o zpracování osobních údajů

1. Pokud subjekt neposkytne své osobní údaje, není možné uzavřít se společností La Tropical s.r.o. příslušnou smlouvu a poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje obsažené v přihlášce jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby.

 

2. Subjekt je povinen poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný subjekt.

 

3. Osobní údaje jsou zpracovávány v tištěné a v elektronické podobě a společnost La Tropical s.r.o. neprovádí automatizované rozhodování či profilování.

 

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností La Tropical s.r.o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech:

 

1) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům,

tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti od společnosti La Tropical s.r.o. informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

 

a) účely zpracování;

 

b) kategorie dotčených osobních údajů;

 

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

 

d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

 

e) existence práva požadovat od společnosti La Tropical s.r.o. opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

 

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.;

 

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je společnost La Tropical s.r.o. nezískala od Vás;

 

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

 

2) právo požadovat opravu svých osobních údajů,

tedy právo, aby společnost La Tropical s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

3) právo požadovat výmaz svých osobních údajů,

tedy právo, aby společnost La Tropical s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 

b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

 

c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;

 

d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 

e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na společnost La Tropical s.r.o., jako na správce, vztahuje;

 

f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

 

4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,

tedy právo, aby společnost La Tropical s.r.o. omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 

a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost La Tropical s.r.o. mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit;

 

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;

 

c) pokud společnost La Tropical s.r.o. již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 

d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti La Tropical s.r.o. převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů,

tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a společnosti La Tropical s.r.o., a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost La Tropical s.r.o. bránila, a to v případě, že:

 

a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a

 

b) zpracování se provádí automatizovaně.

 

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo společností La Tropical s.r.o. správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 

6) právo vznést námitku,

tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

 

- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo

 

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

 

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, společnost La Tropical s.r.o. nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

7) právo podat stížnost 

u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.

 

 

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, obsažené v tomto dokumentu, si můžete kdykoli znovu přečíst na našich webových stránkách www.latropical.cz.