Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami – společností La Tropical s.r.o., se sídlem Sojkovská 735/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 07739001, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 306708
  (dále jen „La Tropical“), provozovatelem tanečního a pohybového studia La Tropical (dále jen „taneční studio“) a třetí osobou, která má zájem o zboží a/ nebo služby, poskytované La Tropical
  (dále jen „klient“). Adresa tanečního studia, kde jsou zboží a služby La Tropical poskytovány,
  je: Petrská 23/1551, Praha 1, 110 00 (dále jen „adresa tanečního studia“).
 2. Právní vztahy mezi La Tropical a klientem neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. La Tropical nabízí především následující zboží a služby:
  - taneční kurzy
  - soukromé taneční lekce
  - pronájem sálu
  - dárkové poukazy
  - taneční obuv pro vnitřní prostory a doplňkové zboží tanečního studia
 4. Detailní popis zboží a služeb včetně cen je uveden na webových stránkách www.latropical.cz.
 5. Zboží a služby nabízené La Tropical lze zakoupit (závazně rezervovat) na recepci na adrese tanečního studia nebo prostřednictvím webových stránek: www.latropical.cz. Jakékoli dotazy ve vztahu ke zboží a službám La Tropical Vám rádi zodpovíme na recepci tanečního studia nebo na kontaktním telefonu či emailu.
 6. Přihláška do tanečního kurzu (elektronická, písemná či telefonická) i rezervace soukromé lekce a pronájmu sálu jsou závazné. Přihlášení do kurzů pro děti může provést pouze zákonný zástupce dítěte.
 7. Cenu tanečního kurzu, soukromé taneční lekce a pronájmu sálu je třeba uhradit do 5 dnů ode dne provedení závazné rezervace. Dárkový poukaz Vám bude zaslán a taneční obuv a doplňkové zboží tanečního studia Vám budou předány na adrese tanečního studia na základě plné úhrady jejich ceny. Platbu je možno provést v hotovosti, online platbou nebo bankovním převodem. La Tropical vystaví potvrzení o platbě.
 8. Pokud nebude úhrada ceny tanečního kurzy, soukromé taneční lekce nebo pronájmu sálu v daném termínu provedena, La Tropical má právo od smlouvy odstoupit, přihlášku /rezervaci klienta zrušit
  a nabídnout rezervované místo v tanečním kurzu či soukromou taneční lekci jinému zájemci nebo pronajmout sál v rezervovaném termínu jinému zájemci.
 9. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách www.latropical.cz a tvoří nedílnou součást smlouvy, uzavřené mezi La Tropical a klientem. Klient objednáním zboží či služeb La Tropical závazně stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 10. Odstoupení od smlouvy
  Klient, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu ode dne převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon) nebo mimo obchodní prostory, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

  Klient, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. La Tropical v tomto smyslu upozorňuje na výjimku uvedenou v ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku, dle které spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

  Rozhodne-li se klient využít práva odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, musí odstoupení od smlouvy odeslat La Tropical nejpozději do 14. dne ode dne uzavření smlouvy nebo jde-li o kupní smlouvu ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno v této lhůtě, a to prostřednictvím emailu nebo písemně na výše uvedenou adresu tanečního studia. Pro odstoupení od smlouvy doporučujeme využít vzorový formulář poskytovaný La Tropical, který je dostupný zde.

  Odstoupí-li klient od smlouvy, zašle nebo předá La Tropical bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od La Tropical obdržel.

  Zboží by měl klient vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

  Odstoupí-li klient od smlouvy, vrátí mu La Tropical bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. La Tropical vrátí klientovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím klient souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

  Jestliže klient zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který La Tropical nabízí, vrátí La Tropical klientovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

  Náklady spojené s vrácením zboží nese klient.

  Odstoupí-li klient od kupní smlouvy, La Tropical není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky klientovi dříve, než jí klient zboží předá nebo prokáže, že zboží La Tropical odeslal.
 11. Klient bere na vědomí po zakoupení tanečního kurzu, soukromé taneční lekce nebo pronájmu sálu, již není možno se z tanečního kurzu nebo soukromé taneční lekce odhlásit ani zrušit pronájem sálu a požadovat vrácení zaplacené ceny nebo její části. Pokud nebude moci klient zakoupené služby využít z mimořádných důvodů, které nemohl předvídat (vážné zdravotní důvody apod.), může v této věci podat písemnou žádost (poštou nebo emailem), kterou La Tropical vždy individuálně posoudí.
  Na odhlášení z tanečního kurzu, soukromé taneční lekce ani zrušení pronájmu však není právní nárok.
 12. Docházka do kurzu je zájmem klienta. Neúčast na lekci nezakládá žádný nárok na kompenzaci ze strany La Tropical.
 13. Změna termínu, času a místa konání tanečního kurzu ze strany La Tropical je ve výjimečně nutných případech vyhrazena a není důvodem k předčasnému ukončení kurzu s nárokem na vrácení ceny tanečního kurzu.
 14. V souladu s aktuálně platným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky, je účast na všech tanečních kurzech i soukromých tanečních lekcích podmíněna následujícím:

  ■ Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží to národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo
  ■ Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
  ■ Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
    ▶ osobu do dovršení 18 let věku, nebo
    ▶ osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci  (ze zdravotních důvodů), nebo
    ▶ osobu, která je v procesu očkování (neuplynula doba 14 dnů od poslední dávky obdržené vakcíny).

  Aktualizováno dne 21. 11. 2021
   
 15. Klient bere na vědomí, že se účastní tanečního kurzu (soukromé taneční lekce) na vlastní odpovědnost a nebezpečí a že je povinen náležitě posoudit, zda mu jeho zdravotní stav a kondice umožňují účast na tanečním kurzu (soukromé taneční lekci). Soukromé lekce jsou platné 5 měsíců od zakoupení.
 16. Uplatnění práva z vadného plnění – reklamace:

  La Tropical je povinna plnit klientovi bez vad. Klient je povinen vytknout vadu plnění bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit. Vadu lze vytknout do 6 měsíců od konání taneční lekce či poskytnutí jiné služby a v případě zboží do 24 měsíců ode dne dodání zboží, a to písemně dopisem zaslaným na adresu sídla La Tropical nebo na adresu tanečního studia, nebo emailem zaslaným na adresu info@latropical.cz nebo osobně na recepci na adrese tanečního studia. Pokud klient nevytkne vadu včas a La Tropical namítne opožděné vytknutí, soud klientovi právo z vadného plnění nepřizná.

  V případě reklamace taneční obuvi nebo oblečení musí být reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné. Před uplatněním reklamace posuďte stav zboží a ujistěte se, zda vada nevznikla pouze běžným opotřebením, nesprávným použitím nebo nevhodnou péčí.

  Na recepci na adrese tanečního studia La Tropical je po celou otevírací dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. La Tropical vydá klientovi písemné potvrzení o tom, kdy klient uplatnil právo z vadného plnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient uplatňuje.

  La Tropical nebo její pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se La Tropical s klientem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této doby se považuje za podstatné porušení smlouvy.

  Je-li vada služby / zboží odstranitelná, může se klient domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, nebo přiměřené slevy. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni službu nebo zboží řádně užívat, může klient buď odstoupit od smlouvy, nebo se domáhat přiměřené slevy. Klient, kterému náleží práva z vadného plnění, má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění těchto práv; právo na náhradu je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak soud klientovi právo nepřizná, pokud La Tropical namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

  Po vyřízení reklamace La Tropical klientovi vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  La Tropical vydá klientovi na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

 17. Svršky a zavazadla (s výjimkou dámských kabelek a cenných věcí) je nutné před začátkem taneční lekce uložit v šatně v přidělené uzamykatelné skříňce (skříňku je třeba pečlivě uzamknout a uzamčení následně zkontrolovat). Jejich nošení do sálu není z prostorových, bezpečnostních ani estetických důvodů možné. Veškeré cenné věci (jako šperky, peníze, notebook apod.) však nikdy ve skříňce šatny nenechávejte a vždy si je vezměte s sebou do tanečního sálu.
 18. Klient bere na vědomí, že z důvodu ochrany jeho vlastní i ochrany ostatních účastníků kurzu, lektorů a dalších osob přítomných v prostorách tanečního studia platí pro účast na taneční lekci a pro samotnou přítomnost v tanečním studiu následující pravidla:
  - účast na taneční lekci pouze ve vhodné a čisté taneční obuvi;
  - zákaz vstupu osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných či návykových látek;
  - veškeré prostory tanečního studia jsou nekuřácké (platí i pro elektronické cigarety);
  - účast na taneční lekci pouze v dobrém zdravotním stavu umožňujícím tuto pohybovou aktivitu;
  - výslovný zákaz vstupu do tanečního studia osobám s příznaky akutních zdravotních potíží odpovídajícím virovému infekčnímu onemocnění či projevům zánětu horních cest dýchacích;
  - povinnost dodržovat veškerá provozní pravidla a instrukce La Tropical, zveřejněné v prostorách tanečního studia. 
  - povinnost dodržovat veškeré povinnosti, stanovené aktuálně platnými právními předpisy České republiky, ve vztahu ke vstupu do tanečního studia a účasti na taneční lekci, popřípadě čerpání jiných služeb La Tropical.
 19. V případě porušení některého z výše uvedených pravidel může být klient z taneční lekce i z prostor tanečního studia vykázán, popřípadě mu může být zakázán vstup do tanečního studia. Klient v tomto případě nemá nárok na žádnou kompenzaci za taneční lekci, na kterou nebyl vpuštěn nebo ze které byl vykázán, popřípadě za jiné služby La Tropical, které nemohl z tohoto důvodu čerpat.
 20. Na tanečních lekcích a akcích tanečního studia mohou být pořizovány ze strany La Tropical audiovizuální záznamy – především fotografie a video. Účastníci budou o této skutečnosti na místě vždy informováni a budou mít možnost odmítnout pořízení těchto fotografií a/ nebo videí své osoby a jejich použití La Tropical pro marketingové účely (zejména vystavení na webových stránkách tanečního studia, na sociálních sítích nebo na jiných propagačních materiálech tanečního studia). Za pořizování a užívání takových fotografií a videí nenáleží klientovi odměna ani jiná náhrada.
 21. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  V případě, že dojde mezi La Tropical, jako prodávajícím, a klientem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb nebo z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient (spotřebitel) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního řešení sporu naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz (konkrétně najdete zde), kde je k dispozici i webový formulář pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR).
 22. Ochrana osobních údajů
  Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování osobních údajů klienta je upraveno v samostatném dokumentu „Zpracování osobních údajů zákazníka“, který je dostupný zde a na webových stránkách www.latropical.cz.
 23. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 29. 09. 2021. La Tropical si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Každá nová verze VOP je dostupná na webových stránkách www.latropical.cz a je označena datem účinnosti.